Zásady ochrany osobných údajov

Základné informácie o ochrane údajov

Zodpovedný CIFP CESAR MANRIQUE
Účel Správa žiadostí prostredníctvom webu, spravovanie zasielania informácií, registrácia používateľov, zasielanie newsletteru, na ktorý ste sa prihlásili.
Oprávnenosť Súhlas zainteresovanej strany a vykonanie predzmluvného / zmluvného vzťahu.
Príjemcovia Žiadne údaje nebudú poskytnuté tretím stranám okrem právneho záväzku alebo v prípade, že je to potrebné na splnenie vašej požiadavky.
Práva Môžete využiť právo na prístup, opravu, vymazanie a vznesenie námietok, obmedzenie spracovania údajov, prenosnosť údajov a nepodliehať automatizovane spracovaným individuálnym rozhodnutiam.
Ďalšie informácie Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na našej webovej stránke.

Spoločnosť CIFP CESAR MANRIQUE sa ďalej zaväzuje, že bude vždy dodržiavať platné právne predpisy týkajúce sa spracovania osobných údajov. Prostredníctvom nasledujúcich zásad ochrany osobných údajov CIFP CESAR MANRIQUE v súlade s požiadavkami stanovenými v GDPR informuje používateľov o týchto bodoch:

1. Kto je zodpovedný za spracovanie vašich údajov?

Zodpovedný za spracovanie vašich údajov je CIFP CESAR MANRIQUE:

Identifikácia CIFP CESAR MANRIQUE - S3511001D
Adresa Avenida Príncipes De España, 5, 38010 - Santa Cruz De Tenerife
Telefónne číslo +34 922 477 200
Webová stránka www.cifpcesarmanrique.es
Email 38016571@gobiernodecanarias.org

CIFP CESAR MANRIQUE informuje používateľa, že informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom prehliadania našich webových stránok, kontaktného formulára, registračných formulárov, odberu newslettera alebo odosielania e-mailov, budú spracované zo strany CIFP CESAR MANRIQUE a že uvedené zaobchádzanie s údajmi spoločnosť CIFP CESAR MANRIQUE používa v súlade s ustanoveniami GDPR.

2. Na čo sa používajú vaše osobné údaje?

Prijatím našich zásad ochrany osobných údajov na stránke www.talentedeurope.eu nás používateľ oprávňuje používať a spracovávať poskytnuté osobné údaje na tieto účely:

 • Odosielanie informácií a poskytovanie požadovaných služieb prostredníctvom rôznych formulárov dostupných na našej webovej stránke.
 • Poskytovanie informácií o požadovaných ponukách, produktoch a službách.
 • Príležitostne CIFP CESAR MANRIQUE môže použiť vaše osobné údaje na odosielanie upozornení e-mailom. Tieto upozornenia sa budú robiť s cieľom informovať o zmenách v našich službách alebo produktoch alebo v našich pravidlách o právnych podmienkach.
 • Zasielanie newsletteru, na ktorý ste sa prihlásili, s ponukou, aktivitami a propagáciou CIFP CESAR MANRIQUE a sektorom, ktorý vás môže zaujímať.
 • Posielanie komerčnej komunikácie o ponukách, aktivitách a akciách spoločnosti CIFP CESAR MANRIQUE a sektoru, ktorý vás môže zaujímať konvenčnými alebo elektronickými prostriedkami, keď ste zaškrtnutím zodpovedajúceho políčka označili, že si prajete dostávať tieto informácie.

Stránka www.talentedeurope.eu taktiež zhromažďuje informácie od používateľov webovej stránky, ktoré priamo neposkytujú, prostredníctvom súborov cookie. Údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookie a iných zariadení sa použijú na štatistické štúdie a analýzu profilu s cieľom poskytnúť lepšie služby prostredníctvom našej webovej stránky. Aplikácia GOOGLE ANALYTICS, ktorá je nástrojom spoločnosti Google, bude majiteľmi webových stránok použitá na analýzu spôsobu, akým ich návštevníci komunikujú s charakteristikami stránky. Viac informácií o ich pravidlách ochrany osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html.

Nástroj, ktorý používame na inzerciu a vyhľadávanie obchodných príležitostí, je GOOGLE ADWORDS. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Spoločnosť Google vrátane všetkých svojich nástrojov je v súlade so štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý podlieha ustanoveniam Ministerstva obchodu USA, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a uchovávania osobných údajov členských štátov Európskej únie.

Stránka www.talentedeurope.eu sa sa bude stále snažiť vytvoriť adekvátne mechanizmy na získanie súhlasu používateľa na inštaláciu súborov cookie, ktoré to vyžadujú. Keď používateľ príde na našu webovú stránku, objaví sa vyskakovacie okno s informáciami o existencii súborov cookie a ak pokračujete v prehliadaní našich webových stránok, súhlasíte s ich inštaláciou. Prijatie inštalácie súborov cookie znamená akceptovanie zachovania IP adresy v registroch stránky www.talentedeurope.eu spolu s dátumom udelenia súhlasu na obdobie jedného roka, aby sa preukázalo udelenie súhlasu. Viac informácií nájdete v našich "Pravidlách súborov cookie".

3. Čo je oprávnenosť pre zaobchádzanie s vašimi údajmi?

Oprávnenosť pre zaobchádzanie s vašimi údajmi spoločnosťou CIFP CESAR MANRIQUE je založená na nasledujúcich princípoch:

 • Pri vykonávaní predzmluvného vzťahu / zmluvy zasielať informácie, poskytovať požadovanú službu na registráciu ako registrovaný používateľ, pričom to nie je možné opačne.
 • V súlade so súhlasom používateľa zasielať newsletter a obchodnú komunikáciu o ponukách, aktivitách a akciách CIFP CESAR MANRIQUE a sektoru, ktorý ich môže zaujímať. Používateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

4. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Údaje so súhlasom na odosielanie informácií alebo poskytnutie služby, ktorú požadujete, prostredníctvom rôznych formulárov dostupných na našej webovej stránke a vaša registrácia ako užívateľ bude zachovaná počas obdobia, keď je zmluvný vzťah platný, a po dokončení počas zákonného premlčania.

Údaje spracované na odosielanie newsletteru, na zasielanie komerčných oznámení o ponukách, aktivitách a akciách CIFP CESAR MANRIQUE a sektoru, ktorý môže byť zaujímavý, sa uchovajú, pokiaľ používateľ daný súhlas neodvolá.

IP adresa získaná prostredníctvom súborov cookie bude mať platnosť 1 rok, aby sa dal preukázať súhlas užívateľa.

Pokiaľ ide o termín uchovávania súborov cookie, môžete získať viac informácií na našej webovej stránke v časti "Pravidlá súborov cookie".

5. Aké druhy údajov spracovávame od našich používateľov?

CIFP CESAR MANRIQUE sa zaoberá nasledujúcimi kategóriami údajov:

 1. Údaje používateľov, ktorí vyplnili niektorý z dostupných formulárov:
  Osobné údaje, ktoré CIFP CESAR MANRIQUE vyžaduje, zahŕňajú:
  • Identifikačné údaje: meno a priezvisko/priezviská, telefón, poštová a elektronická adresa
  • Údaje týkajúce sa aplikácie
 2. Údaje používateľov, ktorí sa prihlásili na odber newsletteru / chcú získať informácie o komerčnej komunikácii:
  • Identifikačné údaje: meno a priezvisko/priezviská, elektronická adresa
 3. Údaje používateľov registrovaných na našej platforme:
  • Identifikačné údaje: meno a priezvisko/priezviská, poštová a elektronická adresa, telefón
 4. Údaje používateľov, ktorí si prehliadajú našu webovú stránku: údaje poskytnuté súbormi cookie a službou Google Analytics.

Iba osoby staršie ako 16 rokov môžu poskytovať údaje prostredníctvom našej webovej stránky. Ak máte menej rokov, musíte mať súhlas svojich rodičov alebo zákonných zástupcov.

Používateľ ručí za pravosť a aktuálnosť všetkých údajov oznámených spoločnosti CIFP CESAR MANRIQUE a vyhlasuje, že má viac ako 16 rokov a bude výlučne zodpovedný za akékoľvek nepravdivé alebo nepresné vyhlásenia.

Osobné údaje spracované spoločnosťou CIFP CESAR MANRIQUE môžu byť povinné alebo dobrovoľné.

Dobrovoľné informácie sú tie, ktoré používateľ nie je povinný poskytnúť.

Polia označené hviezdičkou (*) alebo slovom „nevyhnutné" v našich formulároch sú povinné, odmietnutie ich poskytnutia znemožní poskytovanie služby alebo splnenie vašej požiadavky.

V prípade, že nám poskytnete údaje od tretích strán, potvrdzujete, že máte ich povolenie a súhlasíte s prenosom informácií uvedených v tejto doložke, pričom CIFP CESAR MANRIQUE bude oslobodený od akéhokoľvek druhu záväzku. CIFP CESAR MANRIQUE však môže vykonať overenia, aby overil, či bola tretia strana informovaná, a to s využitím kontrolných opatrení stanovených v nariadeniach o ochrane údajov.

6. Komu budú posunuté vaše údaje?

Žiadne údaje nebudú posunuté tretím stranám okrem právneho záväzku alebo v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie vašej požiadavky.

V prípade registrovaných používateľov budú ich údaje prístupné prostredníctvom platformy, čo poskytne prístup k údajom aj tretím stranám vrátane spoločností a živnostníkov kvôli prípadnému kontaktovaniu.

7. Aké práva máte a ako ich môžete uplatniť?

Používateľ môže uplatniť nasledujúce práva:

 1. Mať prístup k svojim osobným údajom.
 2. Opraviť údaje, keď sú nepresné alebo neúplné.
 3. Požadovať vymazanie alebo zrušenie údajov, keď okrem iného už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
 4. Zabrániť narábaniu so svojimi údajmi.
 5. Požiadať o obmedzenie spracovania svojich údajov, ak je splnená niektorá z podmienok uvedených v predpisoch.
 6. Požiadať o prenosnosť svojich údajov v prípadoch stanovených v predpisoch.
 7. Zabrániť tomu, aby boli predmetom automatizovaných rozhodnutí.
 8. Zrušiť udelené súhlasy.

Používateľ, aby uplatnil svoje práva, musí poslať list s uvedením práva, ktoré chcete uplatniť, a priložiť doklad preukazujúci jeho/jej totožnosť a poštovú alebo elektronickú adresu na účely oznamovania. Táto žiadosť môže byť odoslaná poštou na adresu: CIFP CESAR MANRIQUE Avenida Príncipes de España nº5, 38010 - Santa Cruz De Tenerife, Španielsko, alebo na e-mailovú adresu: info@talentedeurope.org.

CIFP CESAR MANRIQUE musí odpovedať na žiadosť o uplatnenie práv do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Toto obdobie možno v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní zložitosť a počet žiadostí. Ohľadom akéhokoľvek predĺženia vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti s uvedením dôvodov omeškania.

Takisto, zainteresované strany majú právo sťažovať sa pred príslušným kontrolným orgánom (Španielska agentúra pre ochranu údajov), keď usúdia, že spoločnosť CIFP CESAR MANRIQUE porušila práva, ktoré uvádzajú predpisy o ochrane údajov na adrese www.aepd.es.

8. Sú moje údaje chránené?

CIFP CESAR MANRIQUE má zmluvu s hostiteľskou spoločnosťou OVH (https://www.ovh.com/) na poskytovanie svojich webhostingu. Je to európska spoločnosť, ktorá má najnovšie systémy bezpečnostných opatrení.

Spoločnosť CIFP CESAR MANRIQUE zaručuje prijatie vhodných opatrení na zabezpečenie dôverného zaobchádzania s vašimi údajmi pri zohľadnení ich vyhradenej povahy.

CIFP CESAR MANRIQUE sa zaväzuje uchovávať tieto údaje v tajnosti a zaobchádzať s nimi s najvyššou dôvernosťou a deklaruje, že vo svojom informačnom systéme implementovali bezpečnostnú politiku zodpovedajúcu typu spracúvaných údajov v súlade s ustanoveniami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov a voľný pohyb týchto údajov (GDPR).

Všetky dáta poskytované prostredníctvom našej platformy prechádzajú cez chránený protokol. Naša webová stránka má certifikát SSL, ktorý umožňuje vytvorenie šifrovaného pripojenia, keď používateľ navštívi našu webovú stránku a vymieňa si s nami informácie.

9. Potrebujete účet a / alebo heslo?

Používateľ sa môže zaregistrovať na našej webovej stránke, čo je nevyhnutné na vytvorenie účtu. Je zodpovednosťou používateľa zachovávať dôvernosť informácií o účte vrátane hesla, ako aj každej z činností, ktoré tam vykonáva.

Používateľ je povinný ihneď informovať CIFP CESAR MANRIQUE zaslaním e-mailu na adresu info@talentedeurope.org v prípade neoprávneného používania jeho účtu alebo hesla, alebo ak dôjde k akémukoľvek problému súvisiacemu s bezpečnosťou.

10. Odkazy na iné webové stránky

Ak sa rozhodnete opustiť našu webovú stránku prostredníctvom odkazov na iné webové stránky, ktoré nepatria do našej spoločnosti, spoločnosť CIFP CESAR MANRIQUE nebude zodpovedná za zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok alebo súbory cookie, ktoré môžu tieto stránky uložiť na počítači používateľa.