Právne oznámenie

1. Účel a prijatie

Toto právne oznámenie upravuje používanie internetovej stránky: www.talentedeurope.eu

Internetová stránka www.talentedeurope.eu poskytuje služby, ktorých primárnym cieľom je umožniť kontakt medzi používateľmi a spoločnosťou, či už sa s nami chcete spojiť alebo požiadať o rozpočet.

Prehliadateľovi stránky www.talentedeurope.eu sa týmto prisudzuje status používateľa a predpokladá plné prijatie a prístup ku všetkým fotografiám zahrnutým v tomto Právnom upozornení, ktoré môže byť upravené.

Používateľ sa zaväzuje správne využívať webovú stránku v súlade so zákonmi, dobrou vierou, verejným poriadkom, prevádzkovým využitím a týmto právnym upozornením. Používateľ odpovedá spoločnosti CIFP CESAR MANRIQUE a tretím stranám proti škodám, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku porušenia tejto povinnostiThis legal notice regulates the use of the website: www.talentedeurope.eu.

2. Vlastníctvo webu a identifikácia poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti

Za účelom dodržania zásady všeobecných informácií vyžadovanej podľa Článku 10 Zákona č. 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronického obchodu, informujeme našich používateľov, že táto webová stránka patrí CIFP CESAR MANRIQUE s CIF S3511001D.

Adresa Avenida Príncipes De España, Nº5, 38010 - Santa Cruz De Tenerife. Španielsko
Email info@talentedeurope.org
Web hosťovaný spoločnosťou VULTR (https://www.vultr.com/)

3. Všeobecné podmienky prístupu a používania

Webová stránka a jej služby sú prístupné a zadarmo, hoci použitie určitých oblastí alebo služieb je podmienené tlačenými formami zhromažďovania údajov. Iba osoby staršie ako 18 rokov môžu poskytovať údaje prostredníctvom našej webovej stránky a deti mladšie ako 16 rokov ich nemôžu poskytnúť bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov.

www.talentedeurope.eu má nasledujúce typy používateľov:

 • Používatelia, ktorí poskytujú údaje v ľubovoľnej z dostupných foriem: osobné údaje, ktoré CIFP CESAR MANRIQUE požaduje, obsahujú meno a e-mailovú adresu, ako aj údaje poskytnuté používateľom pri vyplňovaní formulárov.
 • Používatelia, ktorí nekontaktovali CIFP CESAR MANRIQUE, ale získali údaje: údaje poskytnuté prostredníctvom súborov cookie.
 • Registrovaní používatelia: vrátane mena používateľa a hesla.

3.1. Pravidlá a zákazy pre používateľov našich služieb

Používateľ výslovne súhlasí s adekvátnym využitím ponúkaného obsahu a že ich nepoužije na:

 • šírenie obsahu, ktorý je trestný, násilný, pornografický, rasistický, xenofóbny, urážlivý, obhajuje terorizmus alebo je vo všeobecnosti v rozpore so zákonom alebo verejným poriadkom.
 • zavádzanie počítačových vírusov do siete alebo vykonávanie činností, ktoré môžu zmeniť, poškodiť, prerušiť alebo generovať chyby alebo poškodenie elektronických dokumentov, dát či fyzických a logických systémov CIFP CESAR MANRIQUE alebo tretích strán; ako aj brániť prístupu iných používateľov na webovú stránku a jej služby.
 • pokus o prístup k zakázaným oblastiam počítačových systémov spoločnosti CIFP CESAR MANRIQUE alebo tretích strán, a prípadne získanie informácií.
 • porušenie práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, ako aj porušenie dôvernosti informácií CIFP CESAR MANRIQUE alebo tretích strán.
 • zosobnenie totožnosti iného používateľa, verejnej správy alebo tretej strany.
 • rozmnožovanie, kopírovanie, distribúciu alebo úpravu obsahu, pokiaľ nemáte oprávnenie vlastníka vlastníckych práv alebo to nie je zákonne povolené.
 • zhromažďovanie údajov na reklamné účely a zasielanie reklamy akejkoľvek povahy a komunikáciu s predajnými alebo inými komerčnými pokutami bez vašej žiadosti o súhlas.

3.2. Postup v prípade vykonávania činností nezákonnej povahy

V prípade, že sa používateľ domnieva, že existuje skutočnosť alebo okolnosti, ktoré odhaľujú nezákonnú povahu používania obsahu webových stránok, je povinný upovedomiť CIFP CESAR MANRIQUE pričom sa náležite identifikuje, upresní údajné porušenia a výslovne a na svoju zodpovednosť vyhlási, že informácie uvedené v oznámení sú presné.

4. Zásady ochrany osobných údajov

Používateľ môže konzultovať o tom, ako spoločnosť CIFP CESAR MANRIQUE používa svoje údaje a "implementované bezpečnostné opatrenia".

5. Pravidlá cookies

CIFP CESAR MANRIQUE inštaluje súbory cookies do počítača užívateľa. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies na našich webových stránkach, prejdite na nasledujúci odkaz: "cookie policy".

6. Upozornenia

Všetky oznámenia a komunikácia medzi používateľmi a CIFP CESAR MANRIQUE sa považujú za účinné, pre všetky účely, ak sa uskutočnia prostredníctvom pošty, e-mailu alebo telefonicky. Používatelia by mali kontaktovať CIFP CESAR MANRIQUE nasledovne:

 • zaslaním poštou na adresu: CIFP CESAR MANRIQUE - Avenida Príncipes de España nº5, 38010 - Santa Cruz De Tenerife, Španielsko.
 • odoslaním e-mailom na adresu: info@talentedeurope.org

7. Priemyselný majetok a duševné vlastníctvo

Všetky obsahy webových stránok, ako sú texty, fotografie, grafika, obrázky, ikony, technológia, softvér, ako aj grafický návrh a zdrojové kódy, tvoria dielo, ktorého vlastníctvo patrí spoločnosti CIFP CESAR MANRIQUE, bez čoho je možné považovať používateľa za osobu prenášajúcu užívacie práva nad rámec toho, čo je nevyhnutné pre správne používanie webu.

Stručne povedané, používatelia, ktorí pristupujú na túto webovú stránku, môžu prezerať obsah, a prípadne robiť autorizované súkromné kópie za predpokladu, že reprodukované prvky nie sú následne prevedené tretím stranám, ani nie sú nainštalované na servery pripojené do sietí, ani nepodliehajú žiadnemu typu využívania a to len a výhradne počas platnosti tejto služby.

Podobne sú všetky ochranné známky, obchodné názvy alebo rozlišujúce znaky akéhokoľvek druhu, ktoré sa objavujú na webovej stránke, vlastníctvom spoločnosti CIFP CESAR MANRIQUE bez toho, aby to znamenalo, že ich používanie alebo prístup dáva používateľovi akékoľvek práva nad nimi.

Distribúcia, zmena, prenos alebo verejná komunikácia obsahu a akýkoľvek iný úkon, ktorý nebol výslovne povolený CIFP CESAR MANRIQUE, sú zakázané. V prípade nedodržania CIFP CESAR MANRIQUE prijme náležité právne opatrenia.

8. Oslobodenie od zodpovednosti a zmena tohto právneho oznámenia

Informácie šírené na tejto webovej stránke sú výlučne a výhradne na informačné účely, pričom si CIFP CESAR MANRIQUE vyhradzuje právo pozastaviť alebo zastaviť, úplne alebo čiastočne, jej šírenie a upraviť štruktúru a obsah týchto webových stránok bez predchádzajúceho upozornenia, vrátane obmedzenia alebo odmietnutia prístupu k uvedeným informáciám.

CIFP CESAR MANRIQUE sa snaží zachovať kvalitu a aktualizáciu týchto informácií, ako aj sa obísť a minimalizovať možné chyby, avšak CIFP CESAR MANRIQUE nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené rozhodnutiami prijatými na základe šírených informácií; ani za nepresnosti, opomenutia alebo chyby v nich obsiahnutých, ani o problémoch, ktoré vznikajú z používania tejto webovej stránky alebo iného externého pripojenia; ani za škody a/alebo poškodenia na softvéri alebo hardvéri používateľa, ktoré vyplývajú z prístupu na túto webovú stránku.

Používatelia výslovne súhlasia s tým, že spoločnosť CIFP CESAR MANRIQUE nenesie zodpovednosť za neoprávnený prístup alebo zmenu ich prenosov alebo údajov, akýchkoľvek materiálov alebo údajov zaslaných alebo prijatých alebo neposlaných či neprijatých, ani o žiadnej transakcii uskutočnenej prostredníctvom ich internetovej stránky.

CIFP CESAR MANRIQUE si vyhradzuje právo upraviť toto právne oznámenie jednostranne a bez upozornenia v podmienkach, ktoré považuje za vhodné, s výhradnou povinnosťou informovať používateľa o uskutočnených zmenách prostredníctvom www.talentedeurope.eu

9. Čiastočná neplatnosť

Ak boli niektoré z týchto doložiek vyhlásené za neplatné konečným rozhodnutím vydaným príslušným orgánom, zostávajúce podmienky a ustanovenia zostanú v platnosti bez toho, aby boli dotknuté uvedeným vyhlásením o neplatnosti.

10. Rozhodné právo a príslušné súdy

Na túto webovú stránku sa vzťahujú ustanovenia španielskej legislatívy a platných európskych predpisov.

Akékoľvek spory, ktoré vznikajú alebo súvisia s používaním webových stránok alebo uvedených produktov, budú predložené na neexkluzívnu jurisdikciu španielskych súdov a tribunálov provincie S / C de Tenerife.

Ak ide o koncového spotrebiteľa, žiadne ustanovenia tejto klauzuly neovplyvňujú práva, ktoré sú ako také uznané súčasnými právnymi predpismi, môže sa rozhodnúť predložiť nárok na uplatnenie svojich práv vo vzťahu k týmto podmienkam pred sudcom alebo súdom, pod ktorých spadá.